لوگو فرتاک ایمن ویژن
لوگو فرتاک ایمن ویژن

دسته: جریان (Flow)

در ابزار دقیق، جریان نقش مهمی را ایفا می کند. در بسیاری از فرآیند های صنعتی، جریان برای کنترل و بررسی پارامتر های مختلفی مانند دما، فشار، دبی و سطح استفاده می شود.

به طور معمول، تجهیزات صنعتی از سیگنال های جریان آنالوگی یا دیجیتالی برای ارتباط و کنترل استفاده می نمایند.

در ابزار دقیق به طور کلی، دو نوع سیگنال جریان وجود دارد: آنالوگی و دیجیتال

فرتاک ایمن ویژن