لوگو فرتاک ایمن ویژن
لوگو فرتاک ایمن ویژن

برچسب: بوستر رله

یکی از لوازم های جانبی کنترل ولو، بوستر رله می باشد که برای تقویت جریان هوای ورودی به عملگر یا همان اکچویتور استفاده می شود.

این در صورتی است که در شیر های سایز بزرگ به منظور اینکه تجهیز مورد نظر بسته و یا باز شود، زمان زیادی طول می کشد تا مقدار هوای کافی در اکچویتر جمع شود

و در نتیجه دیرتر عمل می کند که این زمان ممکن است باعث ایجاد خسارت های احتمالی شود؛

به همین منظور برای ولوهای ذکر شده که ضروری است تا سریع تر عمل کند، تجهیز بوستر رله نصب خواهد شد

تا به هنگام نیاز بوستر رله، هوا را به صورت فوری از خود عبور دهد و هوای مورد نیاز برای اکچویتر به سرعت تأمین شود.

فرتاک ایمن ویژن